Dialogue 对话 4

France

FrançaisAmélie

Chine

ChinoispinyinYujia

 Comment vas-tu ?
 你好吗?  nǐ hǎo mɑ
 Je vais bien.
 我挺好。  wǒ tǐng hǎo.
 Merci.
 谢谢!  xiè xiè
 S'il te plaît.
 请!  qǐng
 Apprends-moi le chinois !
 你教我汉语吧!  nǐ jiāo wǒ hàn yǔ bɑ
 Apprends-moi le français !
 你教我法语吧!  nǐ jiāo wǒ fǎ yǔ bɑ
 Bien sûr !
 当然可以!  dāng rán kě yǐ
 Avec plaisir !
 好的,我乐意!  hǎo de wǒ lè yì
 À demain !
 明天见!  Míng tiān jiànDialogue précédent
上一对话

Dialogue suivant
下一对话