Dialogue 对话 1

France

FrançaisAmélie

Chine

ChinoispinyinYujia

 Bonjour !
 你好!  nǐ hǎo
 Comment t'appelles-tu ?
 你叫什么名字?  nǐ jiào shén mè míng zì
 Je m'appelle Xie Yujia.
 我叫谢羽嘉。  wǒ jiào xiè yǔ jiā
 Je m'appelle Amélie.
 我叫阿梅莉。  wǒ jiào ā méi lì
 Tu peux m'appeler Jiajia.
 你可以叫我嘉嘉。  nǐ kě yǐ jiào wǒ jiā jiā
 Quel âge as-tu ?
 你几岁了?  nǐ jǐ suì le
 J'ai 7 ans.
 我七岁。  wǒ qī suì
 J'ai 10 ans.
 我十岁。  wǒ shí suì
 Au revoir !
 再见!  zài jiànDialogue précédent
上一对话

Dialogue suivant
下一对话